De nieuwe tariferingsregeling

Wij helpen u op weg

Op deze website publiceert Groep IDEWE de meest recente informatie over de wijzigingen voor de welzijnswetgeving, meer bepaald over de nieuwe minimumtarieven voor externe diensten. Wat betekent de nieuwe tariferingsregeling voor u? Bereken het via onze online simulator.

 

Recent nieuws

29-12-2021

Tarieven externe diensten 2022

De tarieven (zoals bepaald in het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk) zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Hieronder vindt u de tarieven terug van de forfaitaire minimumbijdragen voor 2022.


 

8-12-2020

Tarieven externe diensten 2021

De tarieven (zoals bepaald in het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk) zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Dit jaar zou er een indexsprong zijn van de wettelijke tarieven met 2%. Onder voorbehoud van de officiële bevestiging door de federale overheid in januari vindt u hieronder de tarieven terug van de forfaitaire minimumbijdragen voor 2021.

10-12-2019

Tarieven externe diensten 2020

De tarieven (zoals bepaald in het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk) zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Er is geen indexering dus de wettelijke basistarieven blijven gelijk voor 2020. In de onderstaande tabel vindt u de forfaitaire minimumbijdragen die van toepassing zijn voor het jaar 2020.

 

10-01-2019

Tarieven externe diensten 2019

De tarieven (zoals bepaald in het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk) zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. In onderstaande tabel kan u de geïndexeerde forfaitaire minimumbijdragen raadplegen die van toepassing zijn voor het jaar 2019.

09-01-2018

Tarieven externe diensten 2018

De tarieven (zoals bepaald in het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk) zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. In onderstaande tabel kan u de geïndexeerde forfaitaire minimumbijdragen raadplegen die van toepassing zijn voor het jaar 2018.

 

20-06-2017

Voorschotfacturen nieuwe klanten

Bij de aanmaak van de voorschotfacturen proberen wij enerzijds rekening te houden met de personeelsgegevens die wij reeds in ons bezit hebben en anderzijds de berekeningswijze die de wetgever ons oplegt.

De door ons gekende gegevens kunnen van verschillende bronnen komen: de aansluitingsovereenkomst, de naamlijsten of Dimona.

De berekeningswijze die de wetgever ons oplegt is bepaald in art. 13/2, par. 3 van het koninklijk besluit van 27/11/2015.*

Bij de eindafrekening zal dit voorschot verrekend worden op basis van het werkelijk aantal tewerkgestelde werknemers, rekening houdende met de proratering zoals voorzien in het KB.

* Betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998, betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering.

 

21-02-2017

Tarieven externe diensten 2017

De tarieven (zoals bepaald in het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk) zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. In onderstaande tabel kan u de geïndexeerde forfaitaire minimumbijdragen raadplegen die van toepassing zijn voor het jaar 2017.

26-01-2017

Factuurinhoud kort uitgelegd

Op uw factuur eindafrekening 2016 zal u volgende factuurlijn terugvinden:

N twaalfden / 12 (=totaal) à tarief per werknemer / jaar => Bijvoorbeeld: “1000 twaalfden/12 (83,33) à 112 €/jaar ”

Wij willen dit toch even verduidelijken en de link met het KB duidelijk maken.

  •  “1000 twaalfden”:  is de som van alle ‘twaalfden’ die voldoen aan de voorwaarden van art. 13/2 $3 van het KB 27.11.2015:  “De werkgever is de forfaitaire minimumbijdrage verschuldigd voor een werknemer die gedurende een volledig kalenderjaar bij hem is geregistreerd via Dimona, of, bij ontstentenis hiervan, is ingeschreven in een document of register dat op een vergelijkbare wijze het personeelsbestand weergeeft. Voor een werknemer die geen volledig kalenderjaar is geregistreerd bij de werkgever, is deze werkgever een twaalfde van de forfaitaire minimumbijdrage verschuldigd per kalendermaand waarin de werknemer ten minste één dag bij hem is geregistreerd. Indien er voor deze werknemer een individuele prestatie wordt geleverd, is de forfaitaire minimumbijdrage in haar geheel verschuldigd. “
  •  “1000 twaalfden/12 (83,33)”:   Om deze twaalfden om te zetten naar ‘werknemer-equivalenten’ delen wij het totaal aantal twaalfden door 12 en zetten het resultaat van deze deling tussen haakjes.
  •  “à 112 €/jaar”:   De jaarbijdrage per werknemer per jaar die wordt aangerekend ten gevolge van art. 13/2 $1 van het KB 27.11.2015:

“De werkgever is jaarlijks aan de externe dienst een forfaitaire minimumbijdrage per werknemer verschuldigd waarvan het bedrag wordt bepaald door de tariefgroep waartoe de werkgever behoort op grond van zijn hoofdactiviteit.”

Het resultaat van de deling vermenigvuldigt met de jaarbijdrage bepaalt de jaarlijkse forfaitaire bijdrage.