De nieuwe tariferingsregeling

Wij helpen u op weg

Op deze website publiceert Groep IDEWE de meest recente informatie over de wijzigingen voor de welzijnswetgeving, meer bepaald over de nieuwe minimumtarieven voor externe diensten. Wat betekent de nieuwe tariferingsregeling voor u? Bereken het via onze online simulator.

 

Recent nieuws

21-02-2017

Tarieven externe diensten 2017

De tarieven (zoals bepaald in het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk) zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. In onderstaande tabel kan u de geïndexeerde forfaitaire minimumbijdragen raadplegen die van toepassing zijn voor het jaar 2017.

 

26-01-2017

Factuurinhoud kort uitgelegd

Op uw factuur eindafrekening 2016 zal u volgende factuurlijn terugvinden:

N twaalfden / 12 (=totaal) à tarief per werknemer / jaar => Bijvoorbeeld: “1000 twaalfden/12 (83,33) à 112 €/jaar ”

 

Wij willen dit toch even verduidelijken en de link met het KB duidelijk maken.

  •  “1000 twaalfden”:  is de som van alle ‘twaalfden’ die voldoen aan de voorwaarden van art. 13/2 $3 van het KB 27.11.2015:  “De werkgever is de forfaitaire minimumbijdrage verschuldigd voor een werknemer die gedurende een volledig kalenderjaar bij hem is geregistreerd via Dimona, of, bij ontstentenis hiervan, is ingeschreven in een document of register dat op een vergelijkbare wijze het personeelsbestand weergeeft. Voor een werknemer die geen volledig kalenderjaar is geregistreerd bij de werkgever, is deze werkgever een twaalfde van de forfaitaire minimumbijdrage verschuldigd per kalendermaand waarin de werknemer ten minste één dag bij hem is geregistreerd. Indien er voor deze werknemer een individuele prestatie wordt geleverd, is de forfaitaire minimumbijdrage in haar geheel verschuldigd. “

 

  •  “1000 twaalfden/12 (83,33)”:   Om deze twaalfden om te zetten naar ‘werknemer-equivalenten’ delen wij het totaal aantal twaalfden door 12 en zetten het resultaat van deze deling tussen haakjes.

 

  •  “à 112 €/jaar”:   De jaarbijdrage per werknemer per jaar die wordt aangerekend ten gevolge van art. 13/2 $1 van het KB 27.11.2015:

 

“De werkgever is jaarlijks aan de externe dienst een forfaitaire minimumbijdrage per werknemer verschuldigd waarvan het bedrag wordt bepaald door de tariefgroep waartoe de werkgever behoort op grond van zijn hoofdactiviteit.”

Het resultaat van de deling vermenigvuldigt met de jaarbijdrage bepaalt de jaarlijkse forfaitaire bijdrage.

 

 

21-03-2016

Geen verplicht periodiek gezondheidstoezicht meer voor beeldschermwerkers en werknemers die rechtstreeks in contact komen met voedingswaren

Vanaf 1 januari 2016 zijn beeldschermwerkers en werknemers die rechtstreeks in contact komen met voedingswaren niet meer verplicht onderworpen aan:

  • de voorafgaande gezondheidsbeoordeling (het aanwervingsonderzoek)
  • periodieke preventieve medische onderzoeken
  • werkhervattingsonderzoeken

Deze werknemers zijn dus niet meer verplicht onderworpen aan periodiek gezondheidstoezicht, maar kunnen wel een spontane consultatie bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer aanvragen, of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. De nieuwe wetgeving vereenvoudigt zo de toegang tot de arbeidsgeneesheer. De volledige informatie vindt u terug op de website van Groep IDEWE.

 

 

14-12-2015

KB Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk betreffende tarifering is gepubliceerd

Het KB van 27-11-2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27-03-1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering is verschenen in het Belgisch staatsblad van 14-12-2015.

De voornaamste wijziging vindt u in bijlage 1 'Indeling van de werkgevers in de 5 tariefgroepen'. De onderwijssector hoort nu thuis in tariefgroep 1 of 2, ook het onderwijs ingericht door openbare besturen.

Op 01-01-2016 treedt dit nieuwe KB Tarifering Externe Diensten in werking. Bekijk hier het volledige KB.

 

 

10-12-2015

Publicatie wetsverandering in Belgisch Staatsblad

Door deze wijziging zal het koninkliijk besluit Externe Diensten aangepast kunnen worden. Er zullen meerdere tarieven mogelijk zijn en het verminderd tarief voor werkgevers met 5 of minder werknemers blijft behouden.

Extract: "Zo bepaalt Hij de wijze van financiering van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, inzonderheid door de vaststelling van de minimumtarieven die kunnen variëren naargelang de aard van de activiteiten van de werkgevers, en op basis waarvan de forfaitaire bijdrage die de werkgever per werknemer verschuldigd is aan zijn externe dienst wordt berekend, en die door Hem te bepalen prestaties van deze externe dienst dekt. Voor werkgevers die maximum vijf werknemers tewerkstellen, wordt in aangepaste minimumtarieven voorzien.".

Wij verwachten dat het koninklijk besluit Externe Diensten betreffende de tarifering eerstdaags gepubliceerd zal worden.
 

 

30-11-2015

Herbekijk de IDEWE webinars over de wijzigingen in de nieuwe wetgeving

  • Algemeen webinar met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wetgeving. Nieuw K.B. externe diensten: stand van zaken en systeem preventie-eenheden (door Dr. Chris Verbeek, Directeur Medische Preventie IDEWE)
  • Webinar specifiek voor de onderwijssector ( door Kurt Eeckhout, Key Account Manager IDEWE)
  • Webinar specifiek voor de zorgsector (door Dr. Hilde Vanacker, Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer IDEWE)
  • Webinar specifiek voor de dienstensector (door David Verwimp, Segmentmanager Offices IDEWE)

 

 

28-10-2015

Goedkeuring wetsontwerp financiering externe diensten voor preventie en bescherming op het werk in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

In de persmededeling zegt Kris Peeters: "Het wetsontwerp wijzigt de financiering van de externe diensten: de tarieven zijn niet langer gebaseerd op het gezondheidstoezicht op werknemers. Er moet immers ook de nodige aandacht besteed worden aan de andere aspecten van welzijn op het werk die aan belang winnen, zoals de psychosociale situatie van de werknemer."
 

 

19-10-2015

Informatie FOD WASO

Informatie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) over de nieuwe tariferingsregeling kan u hier vinden.